Start

Aanmeldingsprocedure

 

 

 

 

 

De Blokpoelschool is een openbare school voor zeer speciaal onderwijs (ZSO). Op onze school zitten leerlingen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar met ernstige gedragsproblemen, in de zin van externaliserend en acting-out gedrag. Dat wil zeggen: gedrag dat zich naar buiten toe richt en soms gepaard gaat met verbale en fysieke uitingen. Daarnaast zijn er ook nog leerlingen, die naast hun gedragsprobleem zeer moeilijk leren. Daarom hebben we groepen verdeeld in ZMOK- (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) en ZMOLK-groepen (zeer moeilijk opvoedbaar en leerbare kinderen).

 

 

De talenten van de leerling staan centraal in onshandelen. Dit betekent dat wij ons onderwijs en de zorg aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van uw kind en de andere kinderen op school. De volgende kernbegrippen vormen de basis van ons handelen:

 

Het kind staat centraal

 

Veilig klimaat voor iedereen

 

Opbrengstgericht onderwijs

 

Professioneel handelen

 

Ouderbetrokkenheid

 

Expertiseontwikkeling en –overdracht

 

 

 

 

Aanmelding
Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband heeft. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar uw kind op dat moment is ingeschreven. Ouders kunnen deze verklaring dus niet zelf aanvragen. Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Voor informatie hierover mag natuurlijk ook contact opgenomen worden met De Blokpoelschool.

Plaatsing
Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind heeft afgegeven, dan kunt u dat melden bij de administratie van onze school. De Commissie van Begeleiding (CvB) krijgt dan het dossier van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en uw kind komt kennismaken in één van de groepen. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt nagegaan wat er nodig is om uw kind zo goed mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden en wordt er een plaatsingsrapport gemaakt. De resultaten van het plaatsingsonderzoek worden door de CvB besproken en voorzien van handelingsadviezen. Tevens wordt de eerste aanzet gemaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw kind en na zes weken wordt deze definitief vastgesteld en met u besproken.

Opnieuw aanvragen toelaatbaarheidsverklaring
Als een leerling op onze school geplaatst wordt, heeft hij een toelaatbaarheidsverklaring. Bij de afgifte bepaalt het samenwerkingsverband hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Als de periode is verstreken, kan het kind niet (meer) ingeschreven blijven in het speciaal onderwijs. De leerling moet dan óf terug naar het regulier onderwijs óf er moet een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. De school zal de ouders daarbij ondersteunen. De wet Passend Onderwijs gaat in op 1 augustus 2014; hierdoor hebben wij nog geen ervaringen met het opnieuw aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.

Aanmelden nieuwsbrief

DESIGN_BY