Start

Aanmeldingsprocedure

 

 

De Blokpoelschool is een openbare school voor zeer speciaal onderwijs (ZSO). Op onze school zitten leerlingen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar met ernstige gedragsproblemen, in de zin van externaliserend en acting-out gedrag. Dat wil zeggen: gedrag dat zich naar buiten toe richt en soms gepaard gaat met verbale en fysieke uitingen. Daarnaast zijn er ook nog leerlingen, die naast hun gedragsprobleem zeer moeilijk leren. Daarom hebben we de groepen verdeeld in ZMOK- (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) en ZMOLK-groepen (zeer moeilijk opvoedbaar en leerbare kinderen).

 

 

 

De talenten van de leerling staan centraal in onshandelen. Dit betekent dat wij ons onderwijs en de zorg aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van uw kind en de andere kinderen op school. De volgende kernbegrippen vormen de basis van ons handelen:

 

·         Het kind staat centraal

 

·         Veilig klimaat voor iedereen

 

·         Opbrengstgericht onderwijs

 

·         Professioneel handelen

 

·         Ouderbetrokkenheid

 

·         Expertiseontwikkeling en –overdracht

 

 

 

Missie

 

De missie van onze school luidt: “Het speciale kind is onze zorg”.

 

Wij willen daarmee zeggen dat ons onderwijs aansluit bij de speciale behoeften van de kinderen met gedrags-, psychiatrische en leerproblemen. Wij hebben de kennis en ervaring om deze groep kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling.

 

 

 

Passend Onderwijs

 

Per 1 augustus 2014 zijn alle scholen overgegaan op een nieuwe structuur in de leerlingenzorg, onder de naam Passend Onderwijs.

 

Er zijn regio’s gevormd en binnen elke regio (zoals de regio Haaglanden) dragen de scholen gezamenlijk de zorg voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

 

Om dat goed te kunnen doen, zijn er Samenwerkingsverbanden opgericht. Als voorbeeld: het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Haaglanden (SPPOH) verbindt voor het primair onderwijs alle scholen uit de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

 

Ook voor het voortgezet onderwijs is er een samenwerkingsverband.

 

 

 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. De school waar de leerling staat ingeschreven of waar een ouder zijn kind aanmeldt, is ervoor verantwoordelijk om de leerling een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Iedere school heeft  een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke extra ondersteuning de school naast het onderwijs kan bieden. Na een aanmelding van een leerling kan ervoor gekozen worden om de leerling op de eigen school te plaatsen of op een andere school in het samenwerkingsverband. Dat kan dus ook een school voor speciaal onderwijs zijn, zoals De Blokpoelschool.

 

 

 

Scholen voor speciaal onderwijs zijn verplicht om voor iedere leerling een ontwikkelingsplan te schrijven, waarin het ontwikkelingsperspectief is opgenomen. In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de Blokpoelschool wat de verwachtingen zijn voor de leerling aan het einde van de schoolperiode en de wijze waarop de school haar onderwijs en zorg inzet om dit einddoel te bereiken.

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen

 

 

 

Aanmelding

 

Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband heeft. Zo’n toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar uw kind op dat moment is ingeschreven. Ouders kunnen deze verklaring dus niet zelf aanvragen.

 

Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband waar de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Voor informatie hierover mag natuurlijk ook contact opgenomen worden met De Blokpoelschool.

 

 

 

Plaatsing

 

Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind heeft afgegeven, dan kunt u dat melden bij de administratie van onze school. De Commissie van Begeleiding (CvB) krijgt dan het dossier van uw kind. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en uw kind komt kennismaken in één van de groepen. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt nagegaan

 

wat er nodig is om uw kind zo goed mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden en wordt er een plaatsingsrapport gemaakt.  De resultaten van het plaatsingsonderzoek worden door de CvB besproken en voorzien van handelingsadviezen. Tevens wordt de eerste aanzet gemaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan van uw kind en na zes weken wordt deze definitief vastgesteld en met u besproken.

 

 

 

Opnieuw aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

 

Als een leerling op onze school geplaatst wordt, heeft hij een toelaatbaarheidsverklaring . Bij de afgifte bepaalt het samenwerkingsverband voor welke periode de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Als de periode is verstreken, kan het kind niet (meer) ingeschreven blijven in het speciaal onderwijs. De leerling moet dan óf terug naar het regulier onderwijs óf er moet een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. De school zal de ouders daarbij ondersteunen.

 

 

 

 

 


 

 

Aanmelden nieuwsbrief

DESIGN_BY