Aanmelden

Aanmeldprocedure

Een plek op de Blokpoelschool is niet zomaar geregeld. De leerling zit over het algemeen al op een school en laat daar moeilijk verstaanbaar gedrag zien met een externaliserend karakter. De aanmel-ding is altijd een samenwerking tussen stamschool/verwijzer, ouders, het samenwerkingsverband van de gemeente waar de ouders (met gezag) woonachtig zijn en de SO-school.

Stappenplan aanmelding en toelating

Een TLV (toelaatbaarheidverklaring) is een vereiste om onderwijs te kunnen volgen op de Blokpoel-school. De stamschool van de leerling belegt hiervoor een MDO, een Multi Disciplinair Overleg. Dit wordt gepland na het volgen van onderstaande stappen

 1. Aanmelding
  De ouders of een voogd nemen contact op om een kennismakingsgesprek te plannen.
 2. Kennismakingsgesprek met de intern begeleider
  Wanneer de ouder/voogd belt, maakt de intern begeleider een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan er een toestemmingsformulier getekend worden, zodat de Blokpoelschool informatie kan opvragen bij de stamschool en eventueel andere instanties
 3. Dossiergegevens
  De dossiergegevens worden door de intern begeleider verzameld.
 4. Observatie (indien nodig)
  De intern begeleider neemt (indien nodig) contact op met de stamschool om een observatie te plannen.
 5. Observatieweek
  Als na de observatie en dossier studie het waarschijnlijk is dat het een leerling voor de Blokpoelschool zou kunnen zijn, plant de intern begeleider in overleg met de ouders en stamschool een observatieweek in. Tijdens deze dagen doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de Blokpoelschool. In deze observatieweek vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, Intern Begeleider en leerkracht. Ook vindt er een kindgesprek plaats met de orthopedagoog en worden ouders verwacht voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.
 6. Verslaglegging
  Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.
 7. Commissie van begeleiding
  De verslagen worden besproken met de Commissie Van Begeleiding van de Blokpoelschool. Deze commissie bestaat uit de locatie directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider van de school, schoolpsycholoog, schoolarts, en centrum jeugd en gezin. De Commissie van Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing. In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ENBS om de leerling te kunnen plaatsen. De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden. Alle stappen hierboven genoemd gaan vooraf aan het MDO-overleg. (Multidisciplinair Overleg)
 8. Adviesgesprek
  De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek. Hiervoor wordt u in de uitnodiging voor de observatieweek direct uitgenodigd. Dit gesprek is met de locatie directeur, voorzitter van de CVB. Bij afwijzing De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school dat de leerling wel een passend aanbod kan bieden.
 9. Ontwikkelingsplan
  Als de TLV is afgegeven maakt de school afspraken met ouders over de datum van inschrijving en overplaatsing. Het individueel ontwikkelingsplan wordt binnen zes weken na de plaatsingsdatum uitgewerkt en met ouders besproken.

In het ontwikkelingsplan worden het ondersteuningsprofiel, de leerdoelen en het uitstroomprofiel opgesteld. Wanneer een leerling al in het bezit is van een TLV voor het cluster 4 onderwijs en de Blokpoelschool is hier niet bij betrokken geweest, kan de CVB een leerling met een contra-indicatie afwijzen. De CVB beargumenteert dit.