Missie en Visie

Vanuit de waarden veiligheid, eigenheid en samenwerking werken wij elke dag aan zo goed mogelijk onderwijs in een zo veilig mogelijke omgeving.

Samen werken aan nieuwe kansen, elke dag opnieuw.

Op de Blokpoelschool doen wij kind en ouders drie beloftes:

  1. Kinderen mogen fouten maken om ervan te leren.
  2. Kinderen komen weer met plezier naar school.
  3. De school legt een goede basis voor de toekomst.

Een nieuwe kans!

een nieuwe startOp de Blokpoelschool krijgt uw kind een kans om opnieuw te beginnen. Wanneer uw kind een plek krijgt bij ons op school betekent dat dat er sprake is van ernstige gedragsproblematiek waardoor er thuis, op straat en/of op de basisschool problemen zijn ontstaan.

Door het bieden van een duidelijke structuur en een consequente benadering van de leerling en zijn gedragsproblematiek proberen wij samen met de ouders te zorgen dat de leerling weer leert wat positief gedrag hem voor positieve reacties en gevoelens oplevert. Hoe het is om een dag naar school te gaan en de hele dag in de klas te kunnen blijven en mee te kunnen doen met de groep. Hoe fijn het is om complimenten te kunnen ontvangen en te horen dat je het goed gedaan hebt.

Om deze resultaten te bereiken is een nauwe samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk en verwachten wij van u dat u ons op de hoogte houdt over bijzonderheden, belangrijke informatie over de ontwikkeling van uw kind met ons deelt en dat u open staat voor de adviezen en inzichten vanuit de klassensituatie. Tegelijkertijd mag u van ons verwachten dat wij uw adviezen meenemen in het ontwikkelingsplan van uw kind en dat wij u informeren over bijzonderheden en de minstens zo belangrijke ‘gewone’ dingen. Want juist als het goed gaat is dit fijn om te horen na een turbulente tijd waarin u moest zoeken naar de juiste school voor uw kind.

Kwaliteiten

Structuur
structuurBinnen de school werken wij vanuit vaste regels en afspraken. De leerlingen van de Blokpoelschool hebben behoefte aan een zeer eenduidige benadering en vinden het moeilijk om om te gaan met uitzonderingen voor henzelf of anderen.

De eerste dagen krijgt de leerlingen de regels en afspraken uitgelegd en krijgt hij altijd de kans om deze regel toe te passen. De regels met betrekking tot het plein, de gangen en bij de gym zijn voor de hele school dezelfde.

In de klassen zorgen de leerkracht en onderwijsassistent dat de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. Zowel op het gebied van gedrag als met betrekking tot het dagprogramma. Indien nodig wordt dit visueel ondersteund.

Flexibiliteit
Op de Blokpoelschool proberen we te denken in kansen en mogelijkheden voor de leerling. Wanneer de leerling binnen een groep het even niet red, is de buurgroep altijd bereid om de leerling op te vangen. Het is belangrijk om voor deze speciale leerlingen out of the box te kunnen denken, om ze zo tot zo groot mogelijke bloei te kunnen brengen.

Ook is ons expertiseteam gedrag te alle tijde bereid om mee te denken over hoe vastgelopen leerlingen weer een nieuwe kans kunnen krijgen. Zowel binnen onze eigen school als op andere scholen in de regio.

Balans tussen in- en ontspanning
balans tussen in- en ontspanningOp de Blokpoelschool is de afwisseling tussen in- en ontspanning erg belangrijk. Voor de leerlingen op de Blokpoelschool is stilzitten in een schoolbank geen vanzelfsprekendheid en dit vraagt veel van de leerlingen. Door een intensief sportprogramma van vier keer per weer gym, 1 keer per week zwemles en 1 keer judo per groep en in de pauzes twee keer per week de mogelijkheid tot sport en spel op het schoolplein proberen we de leerlingen hierbij te ondersteunen.

Ook is het lesprogramma afgestemd op de spannings- en concentratieboog van de leerlingen en worden de instructielessen die veel van de concentratie vragen zoveel mogelijk in de ochtend gegeven, zodat er in de middag ruimte is voor ontspanning.

Ook het belonen van inzet en het complimenteren van de leerling hoort erbij. We vinden het belangrijk om het positieve te benadrukken en stellen duidelijke grenzen aan het negatieve.