Verlof en verzuim

Ongeoorloofd verzuim

verlof en verzuim

Alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen vanuit de wet op de leerplicht. Als kinderen niet op school zijn en er is geen geldige reden voor, dan noemt men dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind vaker ongeoorloofd heeft verzuimd, kan de leerplichtambtenaar u een boete opleggen en/of andere maatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat u doorgeeft waarom uw kind afwezig is.

Het gebeurt weleens dat een leerling ’s ochtends niet op school is en er geen ziekmelding is. Dan bellen wij naar huis om te informeren waarom de leerling niet op school is. Als hier geen geldige reden voor is, vragen we u uw kind alsnog naar school te brengen.

Bij structureel verzuim moet de school ook een melding maken in de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken, zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden.

Afwezigheid buiten de vakanties

Verlof buiten de schoolvakanties voor uw kind, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of doktersbezoek, moet u bij de directie aanvragen. U kunt hiervoor dit Aanvraagformulier verlof gebruiken. Wij beoordelen uw aanvraag met behulp van de richtlijnen die gelden voor de leerplicht. Als u geen toestemming vraagt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim en moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar. Als u dus verlof wilt buiten de schoolvakanties, vraag dit dan eerst aan voordat u iets afspreekt, dat voorkomt teleurstellingen.

De leerplichtinspectie controleert alle vrijstellingen secuur. Een aantal richtlijnen zijn:

  • Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar worden verleend.
  • Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakantie op vakantie kan worden gegaan. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.